Kullanıcı Sözleşmesi

Bu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), İnönü Elmadağ Cad., Elmadağ Apt., No:4 Kapı No:4 34373 Şişli/İstanbul” adresinde adresinde yer alan veri sorumlusu Şirket nezdinde (Gagna Medya / Pretty Mother Magazine) işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

Aliihsan Elmas adına kayıtlı Gagna Medya çatısı altında yer alan Pretty Mother Magazine (“Şirket”) ve www.prettymothermag.com  internet adresinde yer alan siteyi veya Şirket’in kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı çevrimiçi veya çevrimdışı herhangi bir dijital platformu (tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanan her kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında kurulmuş ve Kullanıcı’nın elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla yürürlüğe girmiştir (Şirket ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır).

1. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Sözleşme’nin konusu, Platform’dan erişilen ve Platform’da paylaşılan fotoğraf, resim, görsel, yazı, yorum, video ve diğer tüm içeriklere ilişkin usul ve esasların çerçevesinin çizilmesi, Kullanıcı’nın Platform’dan ve Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Platform’da, Platform’un kullanımına veya koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup, Sözleşme ile Kullanıcı, Platform’da yer alan veya yer alacak olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmektedir.

2. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Kullanıcı, Platform’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, Platform’a sosyal medya hesabı üzerinden girmesi halinde Şirket’e işbu Sözleşme’nin konusu çerçevesinde ilgili hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.

2.2. Kullanıcı statüsünün tesisi veya Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platform’dan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

2.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

2.4. Kullanıcı, Platform’un kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı, e-posta adresi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka bir şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

2.5. Kullanıcı Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Platform’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

2.6. Platform’da bulunan yazılım, fotoğraf, resim, görsel ve tasarımların, yazıların, yorumların, videoların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü fotoğraf, resim, görsel, metin, imge, video, dosya vb. veriler ile İçerikler’in kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (1) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (2) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve İçerikler’e yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikler’i kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (3) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (4) Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, Şirket sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

2.7. Kullanıcı, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak kapatılabileceğini kabul eder.

2.8. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Sözleşme ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Platform’un kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

2.9. Platform’un kullanımından ve Platform üzerinden ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Platform üzerinde ve/veya işlemler sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

2.10. Platform’a üye olan her Kullanıcı’ya haftalık ve aylık e-posta bültenler gönderilecektir. Kullanıcı, dilediğinde e-posta tercihlerini değiştirebilir.

3. İçerik Paylaşımı Faaliyetlerine İlişkin Koşullar

3.1. Platform’da gerçekleştirilecek İçerik paylaşımı faaliyetleri münhasıran Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmekte olup Şirket, yalnızca İçerik paylaşımı işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcılar’a bir platform sunmaktadır. Kullanıcılar, Platform’da paylaşılan İçerikler’in doğruluğu, niteliği, orijinalliği, yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere hiçbir konu hakkında Şirket’in bilgi sahibi olmadığını ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, Şirket’in herhangi bir şekilde İçerik paylaşımı işleminin tarafı olmadığını kabul ederler. Kullanıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını, İçerik’e ilişkin tüm taleplerin kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı talep ve sorunlarının iletilmesi için Platform üzerinden gerekli gördüğü kanalları sağlayacak olup Şirket tarafından sunulan bilgilendirme ve iletişim kaynak ve kanalları Şirket’in Kullanıcılar arasındaki sorunların çözümüne yönelik bir taahhüt olarak yorumlanamayacaktır.

3.2. Şirket, İçerikler’in Platform’da yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Platform’da yayınlanması için Şirket tarafından onay verilmesi Şirket’in İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. Şirket, işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

3.3. Kullanıcı, İçerik’i anlaşılır ve açık bir şekilde hazırlayarak Şirket’e tam ve güncel olarak sağlayacaktır. Şirket, ilgili İçerik kapsamında sunulan sair içeriklerin ve İçerik’lerin isimlendirildiği Hashtagler’in hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi, fikri ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya Şirket’in bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması, İçerik içerisindeki tanımların yahut video veya fotoğrafların İçerik’i yansıtmaması veya başka şekillerde yanıltıcı nitelikte olması veya işbu Sözleşme ve Platform’da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Kullanıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan İçerik’in yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir.

3.4. Kullanıcı, İçerik paylaşımı işlemlerine ilişkin olarak Şirket tarafından farklı kurallar belirlenebileceğini, her durumda İçerik paylaşımı işlemi bakımından ilgili işlem için theMagger tarafından belirlenen genel kurallarla bağlı olacağını kabul eder.

3.5. Kullanıcı, İçerik’i Platform harici herhangi bir platform vasıtasıyla veya herhangi bir yöntem ile üçüncü kişilerle paylaşmamayı, İçerik’e ilişkin hakları üçüncü kişilere devretmemeyi, İçerik’e herhangi bir şekilde zarar vermemeyi, İçerik’in kendisi ya da üçüncü kişiler tarafından zarar görmesini engellemek ve güvenliğini sağlamak için kendisinden beklenen her türlü makul tedbiri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, her durumda kendisine yöneltilecek yahut kendisinin yöneltebileceği talepler bakımından Şirket’in herhangi bir müdahalesinin ve bu kapsamda bir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul eder.

3.6. Kullanıcı, Platform’da sunduğu İçerikler’e ilişkin haklar ve yetkiler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu, İçerik’in paylaşılması ve İçerik’in hak ve yetkilerinin kendisi tarafından devredilmesine karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını, İçerik paylaşımının Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen, Platform’un ve Platform’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. İçerik’in herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcılar bu yönde Şirket’e yapılan taleplere karşı Şirket’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunmakla yükümlü olacaktır.

3.7. Kullanıcı, Platform’da sunduğu İçerikler üzerinde sahip olduğu işleme, çoğaltma, yayma, temsil (doğrudan ve dolaylı olarak) ve işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları (mali haklar) ile umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme yetkilerini içeren manevi hakları kullanma yetkisini; her türlü ticari kullanım ile üçüncü gerçek veya tüzel kişilere devir yetkilerini de kapsar şekilde, herhangi bir süre, amaç, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın herhangi bir ücret veya karşılık talep etmeksizin, gayri kabili-i rücu Şirket’e devretmeyi taahhüt eder.

4. Sorumluluğun Sınırlandırılması

4.1. Şirket, Platform’a girilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması yahut Platform’da paylaşılan İçerikler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Platform’a ya da link verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanılması ile Kullanıcı’nın Platform’u ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Şirket’in her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

4.2. Kullanıcı’nın Platform’u kullanması, hizmetlerden yararlanması ya da paylaşılan İçerikler’den faydalanması ile ilgili her türlü risk  münhasırsan kullanıcı üzerinde olacaktır. Kullanıcı, Platform’un kullanımı ve Platform’da paylaşılan İçerikler’e ilişkin olarak Şirket’ten hangi ham altında  olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Şirket’in İçerikler’e ilişkin herhangi bir garanti  ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı ve/veya içerik paylaşımı neticesinde yahut Kullanıcılar’ın fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Platform ve Platform üzerinden sunulan ürünler, hizmetler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

4.3. Kullanıcı, Platform üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. Kullanıcı, Platform ve Platform üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

4.5. Kullanıcı, Şirket’in Platform’a virüs veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Platform’a yahut Platform’a bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

5. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

6. Sözleşme’nin Askıya Alınması, Devri ve Feshi

6.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Platform’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın İçerik paylaşımı faaliyetleri başta olmak üzere Platform’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

6.2. Şirket dilediği zamanda Platform’u ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

6.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri Şirket’in açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir. Şirket işbu Sözleşme’yi, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devretme hakkına sahiptir.

7. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Kullanım Şartları

PRETTY MOTHER MAGAZINE’de yayınlanan yazıların içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla bu bilgilerin hiçbir şekilde içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından da sorumlu değildir.

PRETTY MOTHER yazılarına yorum gönderebilirsiniz. Bu yorumlar, blog yöneticileri tarafından, içeriği uygun görüldüğü takdirde yayınlanacaktır. Yayınlanan yorumların içeriği yalnızca yorumu gönderen kişilere aittir ve prettymothermag.com’ın görüşlerini yansıtmayabilir.

prettymothermag.com sayfasından herhangi bir yazı için alıntı yapmak istediğinizde, alıntının prettymothermag.com’dan kaynak alındığını ilgili yazınızda belirtmeniz gerekmektedir. Alıntı yaparken yazının URL’si ve yazarını adını belirtmeniz gerekmektedir.

prettymothermag.com işbu metinde yazan kuralları herhangi bir neden göstermeksizin değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik ve Kullanım Şartları sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

PRETTY MOTHER MAGAZINE’de yayınlanan yazıların içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Dolayısıyla bu bilgilerin hiçbir şekilde içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından da sorumlu değildir.

PRETTY MOTHER yazılarına yorum gönderebilirsiniz. Bu yorumlar, blog yöneticileri tarafından, içeriği uygun görüldüğü takdirde yayınlanacaktır. Yayınlanan yorumların içeriği yalnızca yorumu gönderen kişilere aittir ve prettymothermag.com’ın görüşlerini yansıtmayabilir.

prettymothermag.com sayfasından herhangi bir yazı için alıntı yapmak istediğinizde, alıntının prettymothermag.com’dan kaynak alındığını ilgili yazınızda belirtmeniz gerekmektedir. Alıntı yaparken yazının URL’si ve yazarını adını belirtmeniz gerekmektedir.

prettymothermag.com işbu metinde yazan kuralları herhangi bir neden göstermeksizin değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik ve Kullanım Şartları sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

 

Çerez Aydınlatma Metni

İşbu Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile, Aliihsan Elmas adına kayıtlı Gagna Medya – Pretty Mother Magazine (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve www.prettymothermag.com adresinde yer alan internet sitesi veya Şirket’in kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı çevrimiçi veya çevrimdışı herhangi bir dijital platform (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanan ziyaretçilerin (“Kullanıcı”) Platform’u kullanımları sırasında toplanan çerezlere ilişkin olarak Kullanıcı’nın aydınlatılması amaçlanmaktadır.

Şirket, Kullanıcı’nın deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanır.

Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere, tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

 1. Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Şirket olarak Platform’da kullandığımız Çerezler’in başlıca amaçları şunlardır:

 • Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Platform’da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform’u analiz etmek, Platform’un performansını artırmak. Örneğin, Platform’un üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform’u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da Kullanıcı’nın aradığını bulmasının kolaylaştırılması.
 • Platform’un işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform’u ziyaret eden Kullanıcı’nın daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, Kullanıcı’nın görüntülediği sayfa ve ürünler veya yaptığı seçimler üzerinden Kullanıcı’nın ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam/içerik gösterilmesi.
 1. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerezler ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda Kullanıcı tercihleri bizler için esastır. Buna karşın Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin tüm özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezler’e dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Kullanıcı, Platform’u görüntülediği tarayıcı ayarlarını değiştirerek Çerezler’e ilişkin tercihini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkanı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezler’e ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin Çerezler’in kullanılmasını engelleme, Çerezler kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezler’i devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Çerezler’e ilişkin tercihlerin, Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağladığı her cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilmektedir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Her türlü sorunuz için:

Unvan: Aliihsan Elmas – Gagna Medya

Adres: İnönü Elmadağ Cad., Elmadağ Apt., No:4 Kapı No:4 34373 Şişli/İstanbul”

E-Posta: info@prettmothermag.com

Saygılarımızla,

Gagna Medya – Pretty Mother Magazine

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 1. Veri Sorumlusu

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile, AliihsanElmas adına kurulan Gagna Medya – Pretty Mother Magazine çatısı altında yer alan (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan ve www.prettymothermag.com adresinde yer alan internet sitesi veya Şirket’in kullanıcılarına herhangi bir hizmet sağladığı çevrimiçi veya çevrimdışı herhangi bir dijital platform (birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanıcıları tarafından Şirket’imize sağlanan ve kullanıcıların Platform’u kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Siteyi ve Platformları üye veya ziyaretçi olarak kullandığınızda, sizden kayıt bilgilerinizi (Site veya Platformlara üye olurken paylaştığınız bilgileri), kullanım bilgilerinizi (Site’yi ve Platformları kullanırken oluşturduğunuz trafik bilgilerini ve ilgi alanlarınız gibi tercihlerinizi), cihaz bilgilerinizi (Site’yi ve Platformları hangi cihaz ve tarayıcı ile ziyaret ettiğinizi, IP adresinizi), üçüncü taraf hesaplarınızdaki bilgilerinizi (Facebook, Twitter, Google vb kişisel üçüncü taraf hesaplarınızdan Şirket ile kendi onayınızla paylaştığınız bilgileri), konum bilgilerinizi ve çerezlerinizi toplayabiliriz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Platform kapsamında sunulan hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalanmanızın sağlanması sırasında elde edilen kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, üyelik başvuru ve kayıt işlemleri; kullanıcı ve hesap tanımlamaları; kimlik doğrulama; optimizasyon ve teknik geliştirmelerin gerçekleştirilmesi; kurumsal iletişim ve marka yönetimi; iş geliştirme; dijital veya diğer mecralarda reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yönetimi; üye ilişkilerinin yönetimi ile memnuniyet ve bağlılığın artırılmasına yönelik aktiviteler; Platform’da yayınlanan içeriklerin kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilmesi; kişiselleştirilmiş içerik akışları vb. fonksiyonların sunulması ve geliştirilmesi; Platform’da yayınlanan içerikler ile etkileşimlerin sağlanması; kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin yayınlanması, önerilmesi ve tanıtılması ile bilgi ve sistem güvenliğine ilişkin amaçlarla (“Amaçlar”) işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi kapsamında; Şirket’imizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere ve hukuken bağlayıcı talepler doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket’imiz tarafından işlenmekte olan kişisel verileriniz, Platform’u kullanırken ve/veya Platform’da üyelik oluşturduğunuz sırada, internet sitesi kanalıyla elektronik ortamda elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması amacıyla sözleşmenin ifası ve Şirket ile paylaşmış olduğunuz içeriklerin yayınlanması kapsamında ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olma hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle en geç 30 gün içerisinde yanıtlanmak üzere Şirket’imize iletebilirsiniz:

 • E-posta Adresi: info@prettymothermag.com
  (Eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirket’imizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir.)
 • Yazılı Başvurunun Gönderilebileceği Adres: İnönü Elmadağ Cad., Elmadağ Apt., No:4 Kapı No:4 34373 Şişli/İstanbul